Programma's

6 Sociaal domein

Dit programma omvat de taakvelden 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie, 6.2 Wijkteams, 6.3 Inkomensregelingen, 6.4 Begeleide participatie, 6.5 Arbeidsparticipatie, 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO), Maatwerk-dienstverlening (6.71 en 6.72) en Geëscaleerde zorg (6.81 en 6.82). Deze tien taakvelden hebben we ondergebracht in vier thema’s.

Het jaar 2020 zou het jaar worden van doorontwikkeling van het sociaal domein. De financiële basis was op orde, het was tijd voor investeren en vooruitkijken waarbij het in 2019 gehouden onderzoek naar de toekomst van het sociaal domein en onze vier ontwikkellijnen ons richting gaven. Door de wereldwijde corona-uitbraak ontstond in het eerste kwartaal van 2020 echter een nieuwe realiteit, ook in Eindhoven. Deze crisis heeft in 2020 een grote impact op onze inwoners gehad en daardoor op het sociaal domein en de activiteiten die in 2020 zijn uitgevoerd.
Corona heeft de agenda veranderd, we zijn aan de slag gebleven met de belangrijkste zaken, en hebben vol geanticipeerd op het inzetten op ondersteuning van inwoners. Bijvoorbeeld meer dan de helft van de ZZP-ers in Eindhoven heeft in 2020 een beroep gedaan op financiële ondersteuning. Het aantal Eindhovenaren met een WW uitkering is flink toegenomen en ook het aantal toegekende bijstandsuitkeringen steeg. Bovendien neemt het aantal Eindhovenaren dat zich veel of enige zorgen maakt om hun financiële situatie nog steeds toe. Hoewel er veel veerkracht is in Eindhoven en inwoners ook met elkaar oplossingen vinden, moesten we snel acteren om directe ondersteuning in deze crisis te bieden. Het gemeentelijk sociaal domein heeft daarom in 2020 een omvangrijk pakket aan maatregelen uitgevoerd die gericht waren op het direct (financieel) ondersteunen van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Denk bijvoorbeeld aan de uitvoering van de TOZO-regeling voor zzp’ers en de (tijdelijke) uitbreiding van de maatschappelijke opvang naar 24-uursopvang. Maar ook het regelen van noodopvang voor kwetsbare kinderen in samenspraak met het onderwijs. Denk ook aan de financiering aan maatschappelijke organisaties en zorgpartners die gericht was op zorgcontinuïteit en waar nodig extra ondersteuning. De focus in 2020 lag dus vooral op deze directe (financiële) ondersteuning, het anticiperen op een stijgende zorgvraag, een stijgend beroep op bijstand (waarbij met 'het huis naar werk' gaan investeren in slimme werk naar werk transities). We bleven in 2020 investeren in de bestrijding van armoede en schulden in lijn met het nieuwe beleidsplan, omdat ook daar een stijging aan hulpvragen wordt verwacht. De druk op onze organisatie was dus hoog. Ons oorspronkelijke voornemen om in 2020 te gaan ontwikkelen en investeren heeft daarom een andere vorm en dynamiek gekregen. We hebben de directe crisis het hoofd geboden en zijn blijven investeren waar dit kon.

We lichten enkele specifieke ontwikkelingen toe onder de thema’s Sociale basis, Werk & Inkomen en WMO & Jeugd die ondanks Corona in 2020 hebben plaatsgevonden.

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2021 08:23:07 met de export van 06/02/2021 08:08:19