Jaarrekening

Balans en toelichting

Balans Activa (bedragen x € 1.000)

31-12-2019

31-12-2020

VASTE ACTIVA

697.983

722.848

Immateriele vaste activa

B01

127.159

142.980

Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

1.680

747

Bijdragen aan activa in eigendom van derden

125.479

142.233

Materiële vaste activa

B02

538.039

552.837

In erfpacht uitgegeven gronden

50.307

50.271

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

70.376

69.072

Investeringen met een economisch nut (excl. erfpacht)

374.963

373.945

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

42.393

59.548

Financiele vaste activa

B03

32.785

27.030

Kapitaalverstrekkingen aan:

- deelnemingen

8.119

8.119

Leningen aan:

- woningbouwcorporaties

7.885

1.564

- deelnemingen

10.803

9.705

Overige langlopende leningen

5.953

7.618

Overige financiele vaste activa

25

25

VLOTTENDE ACTIVA

195.265

210.729

Voorraden

B31

91.702

97.909

Grond- en hulpstoffen

14

14

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie

75.690

90.923

Gereed product en handelsgoederen

15.998

6.972

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

B11

68.439

85.696

Vorderingen op openbare lichamen

46.803

55.547

Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

662

156

Overige vorderingen

20.971

29.990

Overige uitzettingen

2

2

Liquide middelen

B12

6.164

33

Kassaldi

53

33

Banksaldi

6.111

0

Overige liquide middelen

Overlopende activa

B21

28.961

27.090

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:

- Europese overheidslichamen

755

779

- het Rijk

284

798

- overige Nederlandse overheidslichamen

5.595

4.780

Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

22.327

20.734

TOTAAL ACTIVA

893.248

933.577

Recht op verliescompensatie krachtens de wet VPB 1969

nihil

nihil

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2021 08:23:07 met de export van 06/02/2021 08:08:19