Bijlagen

8. Incidentele baten en lasten

Begroting

Realisatie

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Afwijking

0. Bestuur en ondersteuning

- Corona maatregelen bestuur en ondersteuning

- raads-en commissievergaderingen/ondersteuning raadswerk

-68

-

-65

-

-3

- raadsinformatiesysteem

67

-

66

1

- publiek en media

44

-

62

-

-18

- representatie

10

-

6

-

4

- thuisbezorgen reisdocumenten

72

-

51

-

21

- aanvullende maatregelen inwonersplein

63

-

82

-

-19

- thuiswerkfaciliteiten

124

-

6

-

118

- kosten oninbare vorderingen/ debuteurenbeheer/invordering

285

-

285

-

-

- herhuisvesting en verhuizing/werkplekinrichting

174

-

216

-

-42

- meerkosten ICT

95

-

76

-

19

- dividenduitkeringen door deelnemingen

-

278

-

278

-

- parkeerbelastingen

-

2.800

-

3.418

-618

- precariobelasting

-

313

-

313

-

incidentele middelen uit Kadernota 2020 voor:

- groei huisvesting

219

-

134

-

85

- op orde brengen formatie Financiële administratie

399

-

399

-

-

- op orde brengen formatie Inkoop

398

-

398

-

-

- intensivering stadspas

177

-

61

116

- programma bedrijfsvoering

1.700

-

1.335

365

- invoering omgevingswet

364

-

364

-

-

- archivering sector Ruimtelijke Expertise

60

-

60

-

- programma veiligheid

500

-

500

-

- afhandeling bezwaar- en beroepschriften huishoudelijke ondersteuning (VJB) (reserveringsdossier 2019)

406

-

323

-

83

- project van inhoud naar oppervlakte (reserveringsdossier 2019)

80

-

66

-

14

- verhuisbewegingen gemeentelijke organisatie (reserveringsdossier 2019)

200

-

133

-

67

- inhuurkosten voor o.a. projecten IAM, inkoop ondersteunend systeem (IOS) (reserveringsdossier 2019)

400

-

365

-

35

- explosievenonderzoek stadhuis laagbouw (meicirculaire 2020)

152

-

181

-

-29

- uitvoering regiodeal Brainport Eindhoven

30.170

-30.170

30.170

-30.170

-

- SVGG: kosten stadskantoor

767

-

785

-

-18

- overname geldlening voetbalvereniging Wodan

808

-23

815

-23

-7

- programma 'basis op orde, graag gedaan' (reserveringsdossier 2019)

231

-

231

-

-

- verkoop mobiele devices

-

-250

-

-203

-47

- exta inhuur personeel sector Communicatie

279

-350

175

-168

-78

- digitale toegankelijkheid (Kadernota 2019 + reserveringsdossier 2019)

170

-

139

-

31

- vrijval voorziening wachtgeld bestuurders

-

-

-

-117

117

- vrijval voorziening dubieuze debiteuren

-

-

-

-409

409

- vrijval voorziening frictiekosten ombuigingen

-

-

-

-197

197

- dotatie voorziening overige WW-ers

-

-

853

-

-853

- storting voorziening dubieuze debiteuren belastingen

129

-

201

-

-72

- afstemmingsverschil debiteuren belastingen

-

-

-

-100

100

- incidentele vrijval middelen MRE jaarrekening 2019

-

-151

-

-151

-

- vrijval voorziening claims en juridische geschillen

-

-

-

-374

374

mutaties bestemmingsreserves:

- saldireserve specifiek

21.096

-16.003

21.096

-16.003

-

- reserve financieringsfonds MIP

-

-3.344

-

-3.344

-

- reserve circulaires gemeentefonds

522

-

2.995

-

-2.473

- reserve kredietrisico's en geldleningen

-

-785

-

-793

8

- reserve reserveringen

3.275

-1.532

3.275

-1.532

-

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

35

-

35

-

-

mutaties algemene reserve:

- mutatie weerstandsvermogen

8.462

-1.000

8.462

-1.000

-

Gerealiseerd resultaat

23.761

 1. Veiligheid

- Corona maatregelen veiligheid

-

- informatievoorziening over gedragsregels/ondersteunende maatregelen

16

-

-

-

16

- leges evenementen

-

152

-

151

1

- lokale handhaving van de noodverordening

275

-

275

-

-

incidentele middelen uit Kadernota 2020 voor:

- aanpak WWC Heezerweg

165

-

165

-

-

- woondeal Eindhoven (doeluitkering/septembercirculaire 2019)

143

-

115

-

28

- impuls bestuurlijke weerbaarheid (reserveringsdossier 2019)

170

-

139

-

31

- versterkingsgelden ondermijning (reserveringsdossier 2019)

133

-145

104

-145

29

- versterkingsgelden Radicalisering en Polarisatie

134

-

134

-

-

- project wijkrechtbank (reserveringsdossier 2019)

75

-

75

-

-

- explosievenonderzoek diverse locaties (meicirculaire 2020)

285

-

285

-

-

- actiecentrum ondermijning

106

-102

106

-96

-6

- intensiveringsmiddelen HIC en JOC

365

-365

143

-157

14

- specifieke uitkering preventieve aanpak ondermijning

422

-422

-

-

-

- versterkingsgelden radicalisering, extremisme en terrorisme

249

-249

-

-

-

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve circulaires gemeentefonds

-

-500

-

-500

-

- reserve reserveringen

688

-443

682

-443

6

- saldireserve specifiek

-

-317

-

-317

Gerealiseerd resultaat

716

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

- Corona maatregelen verkeer, vervoer en waterstaat

- stedelijke mobiliteit

60

-

22

-

38

- projecten maatschappelijk nut i.o.

10.362

-4.778

9.202

-3.685

67

- resultaat afgesloten projecten maatschappelijk nut i.o.

-

-

-445

-78

523

- taxibeleid (reserveringsdossier 2019)

48

-

48

-

-

- Brainport Smart Mobility

52

-

52

-

-

- onderzoek en propositie Brainportlijn

125

-

125

-

-

- kosten onderzoek en ontwikkeling naar exploitatie (cf BBV-regelgeving)

64

-

64

-

-

- onderhoudskosten ambulancedienst P+R Genneper Parken (incidenteel)

323

-

-

-

323

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen

550

-123

407

-123

143

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

5.760

-5.667

5.677

-5.142

-442

- reserve onderzoek en ontwikkeling

-

-189

-

-189

-

- reserve frictiekosten VRBZO

0

-316

0

-316

-

- saldireserve specifiek

-

-60

-

-60

-

Gerealiseerd resultaat

5.559

 3. Economie

Corona maatregelen economie

- actieplan 'de nieuwe binnenstad"

594

-

351

-

243

- coulance evenementen/leges en kosten- standplaatsen markten

125

80

139

80

-14

- toeristenbelasting

-

896

-

896

-

- informatievoorziening over gedragsregels/ondersteunende maatregelen

15

-

11

-

4

incidentele middelen uit Kadernota 2020 voor:

- actualisatie opbrengsten markten

-

124

-

124

-

- evaluatie aquisitieprogramma

30

-

35

-

-5

- aansluiting arbeidsmarkt

401

-

401

-

-

- pilot programma 'creatieve industrie'

200

-

200

-

-

- tussentijdse winstname en resultaat afgesloten projecten Grond/ bedrijventerreinen

-

-

-

1.253

-1.253

- olympisch kwalificatie toernooi (OKT) Beach Volleybal

50

-

50

-

-

- gemeentelijke bijdrage viering 100 jaar 'Groot Eindhoven'

84

-

76

-

8

- projecten maatschappelijk nut i.o.

347

-

352

-

-5

- resultaat afgesloten projecten maatschappelijk nut i.o.

-347

-

-335

-

-12

- programma 'smart society' (reserveringsdossier 2019)

3

-

4

-

-1

- BIZ Eindhoven Centrum

787

-787

787

-787

-

- regiodeal Holland Expat Center South

520

-520

419

-419

-

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen

644

-247

550

-247

94

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

-

-347

-

-352

5

- reserve citymarketing, toerisme, recr/ev

-

-473

186

-473

-186

- reserve circulaires gemeentefonds

-

-100

-

-100

-

- saldireserve specifiek

-

-1.471

-

-1.471

-

- reserve bovenwijkse voorzieningen

-

-

1.223

-

-1.223

Gerealiseerd resultaat

2.953

 4. Onderwijs

Corona maatregelen onderwijs

- incidentele subsidie stichting Playing for Success en stichting De Ontdekfabriek

55

-

45

-

10

- kinderopvang/openstelling dagbesteding

119

-

119

-

-

- pilot huisbezoek bij voortijdig schoolverlaten

102

-100

63

-102

41

- programma vroegtijdig schoolverlaten

772

-757

1.068

-1.068

15

- kosten onderzoek en ontwikkeling naar exploitatie (cf BBV-regelgeving)

12

-

12

-

-

- restitutie SALTO-scholen

-

-

-

-104

104

- aanvullende dekking SPIL/VVE 2020

344

-

344

-

-

- doeluitkering laaggeletterdheid (septembercirculaire 2019)

140

-

107

-

33

- initiatieven en uitbreiding zomerschool

171

-

200

-30

1

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen

302

-211

302

-211

-

- reserve VVE

894

-344

894

-344

-

- reserve onderzoek en ontwikkeling

-

-12

-

-12

-

- saldireserve specifiek

-

-174

-

-174

-

Gerealiseerd resultaat

1.109

 5. Sport, cultuur en recreatie

Corona maatregelen sport, cultuur en recreatie

- sluiting gemeentelijke sportvoorzieningen

-

1.500

-

980

520

- maatschappelijke ondersteuningsfonds sport (huurcompensatie)

101

1.314

17

1.314

84

- tegemoetkoming rijk huurcompensatie sport

-

-

-

-580

580

- regierol sport en operationele kosten protocollen

148

-

-

-

148

- noodmaatregelen cultuur

2.686

-

2.686

-

-

- gevolgen voor Van Abbemuseum

20

230

20

230

-

incidentele middelen uit Kadernota 2020 voor:

- vervanging kunstgrasvelden

275

-

275

-

-

- programma sport

103

-

103

-

-

- activering sport; buurtsportcoaches; reserveringen

417

-

417

-

-

- uitwerking sportakkoord (reserveringsdossier 2019)

16

-

21

-

-5

- bijdrage Eindhoven247 acquisiteur sportevenementen

50

-

50

-

-

- businesscase Voetbal Eindhoven Noord

415

-

407

-

8

- inhuur extra capaciteit unit Marketing (Sport)

150

-150

24

-

-24

- kosten onderzoek en ontwikkeling naar exploitatie (cf BBV-regelgeving)

13

-

13

-

-

- waardevermindering maatschappelijk vaste activa; Tongelreep

-

-

-

-327

327

- gemeentelijke bijdrage gezondmaken Muziekgebouw

-

300

-

300

-

- project 'Design Museum voor de Toekomst '

122

-

195

-50

-23

- vrijval/dotatie voorziening dubieuze debiteuren

-

-

-371

-

371

- depot archeologie; huur en energie

57

-

48

-

9

- Van Abbemuseum; kosten automatisering

187

-

187

-

-

- projecten maatschappelijk nut i.o.

1.844

-370

1.530

-213

157

- resultaat afgesloten projecten maatschappelijk nut i.o.

-17

-

100

-

-117

- kosten onderzoek en ontwikkeling naar exploitatie (cf BBV-regelgeving)

20

-

20

-

-

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen

724

-272

239

-272

485

- reserve onderzoek en ontwikkeling

-

-33

-

-33

-

- reserve citymarketing, toerisme, recr/ev

-

-100

-

-100

-

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

1.087

-1.474

1.087

-1.317

-157

- saldireserve specifiek

-

-6.301

83

-6.301

-83

- reserve buurtsportcoaches

350

-402

225

-402

125

- reserve groenvoorziening

-

-

-

-5

5

mutaties algemene reserve:

- mutatie weerstandsvermogen

-

-300

-

-300

-

Gerealiseerd resultaat

300

6. Sociaal Domein

Corona maatregelen Sociaal Domein

- bijdrage maatschappelijk ondersteuningsfonds (Welzijn)

1.262

-

494

-

768

Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandige ondernemers (TOZO)

29.341

-29.341

30.108

-32.693

2.585

- noodfonds corona

30

-

30

-

-

- aanvulling WSW sociale werkvoorziening

5.454

-2.900

2.554

-

-

- meerkosten maatschappelijke opvang

2.063

-

1.889

-

174

- meerkosten Jeugd en WMO

-

-

577

-

-577

- taakstelling subsidies Sociaal Domein

-1.525

-

-1.565

-

40

- project 'Samenwerking Rwanda - Eindhoven'

78

-

40

-

38

- programmaplan Migratie

340

-

564

-73

-151

- programma Geweld hoort nergens thuis (reserveringsdossier 2019)

75

-

75

-

-

- stelselwijziging wet inburgering (reserveringsdossier 2019 + meicirculaire 2020)

280

-

122

-

158

- herziening woonwagenbeleid (reserveringsdossier 2019)

70

-

60

-

10

- pilot LVV

1.553

-

1.665

-68

-44

- LHBTI-emancipatiebeleid (doeluitkering)

40

-

40

-

-

- projecten maatschappelijk nut i.o.

4.282

-2.845

1.593

-1.055

899

- dotatie voorziening dubieuze debiteuren; vta

-

-

36

25

-61

- dotatie voorziening dubieuze debiteuren; welzijn en inkomen

-

-

1.483

-

-1.483

- pilot project Werkplaatsen Financiën XL (reserveringsdossier 2019)

300

-

265

-

35

- armoederegeling bijzondere bijstand en meedoenbijdrage (reserveringsdossier 2019)

900

-

900

-

-

- onderzoek effectiviteit en efficiency armoedebeleid (reserveringsdossier 2019)

80

-

80

-

- creëren digitaal platform gekoppeld aan het Ondernemersloket Eindhoven

-

-140

29

-12

-157

- arbeidsparticipatie mensen met psycische aandoeningen (decembercirulaire 2019)

30

-

30

-

-

- bonus beschut werk (septembercirculaire 2020)

318

-

318

-

-

- doeluitkering baankansen vso/pro (meicirculaire 2020)

168

-

168

-

-

- doeluitkering schulden en armoede (meicirculaire 2018)

297

-

43

-

254

- uitwerking plan van aanpak ‘crisismiddelen provincie Noord Brabant’

725

-725

80

-80

-

- inzet werkcheque (reserveringsdossier 2019)

50

-

50

-

-

- effect werkgelegenheid en bijstandsuitkering (BUIG)

2.575

220

2.575

220

-

- aanvulling budget huishoudelijke ondersteuning

1.000

-

1.000

-

-

- transformatiefonds; ontvangst en beschikbaarstellen van middelen

742

-549

639

-549

103

- studiegids Sociaal Domein (uit weerstandsvermogen)

1.849

-

1.849

-

-

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen

9.401

-4.306

8.550

-4.306

851

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

2.875

-3.095

1.217

-539

-898

- reserve buurtontmoeting

-

-100

-

-100

-

- saldireserve specifiek

-

-9.674

767

-9.674

-767

- reserve circulaires gemeentefonds

-

-50

-

-50

-

Gerealiseerd resultaat

9.371

 7. Volksgezondheid en milieu

Corona maatregelen Volksgezondheid en Milieu

- extra kosten gemeenschappelijke regeling CURE

690

-

690

-

-

- gezond in de stad (decembercirculaire 2019)

49

-

49

-

-

- projecten maatschappelijk nut i.o.

6.683

-5.679

2.914

-2.885

975

- deltaprogramma ruimtelijke adaptatie (decembercirculaire 2019)

66

-

66

-

-

- klimaatmiddelen/transitievisie warmte + energieloketten (decembercirculaire 2019)

286

-

286

-

- regionaal zonnepanelenproject

52

-52

75

-42

-33

- Europese Energie-Efficiency Richtlijn - EED (reservering 2019)

67

-

67

-

-

- Gedeeltelijke vrijval voorziening Renescience

-

-

-

-200

200

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

3.243

-1.004

3.393

48

-1.202

- reserve reserveringen

244

-3.608

212

-3.608

32

- reserve circulaires gemeentefonds

-

-2.063

-

-2.063

-

- reserve bio-energiecentrale & warmtenet Meerhoven

4.150

-

4.150

-

-

- saldireserve specifiek

-

-690

-

-690

-

- reserve groot onderhoud

-

-

-

-

-

-

Gerealiseerd resultaat

2.462

 8. Volkshuisv., ruimtelijke ordening en stedelijke vern.

incidentele middelen uit Kadernota 2020 voor:

- onderhoudinspecties vastgoed

200

-

200

-

-

- verwacht nadelige faciliterende projecten; mutatie voorziening

-

-

248

-560

312

- saldo afgesloten faciliterende projecten

-

-

-20

2

18

- incidentele grondverkopen faciliterende projecten

-

-

11

-69

58

- bijdrage BOVO faciliterende projecten

-

-

-

-237

237

- verwacht nadelige grondexploitatie niet bedrijventerreinen; mutatie voorziening

-

-

580

54

-634

- tussentijdse winstname projecten grond niet-bedrijventerreinen

-

-

-

-6.435

6.435

- incidentele grondverkopen grond niet bedrijventerreinen

-

-20

5

-721

696

- saldo afgesloten projecten grond niet bedrijventerreinen

-

-

-64

-

64

- incidentele (project)kosten grond niet bedrijventerreinen

360

-

193

-97

264

- invoering omgevingswet

175

-

147

-

28

- woondeal Eindhoven - SGE (doeluitkering/septembercirculaire 2019)

140

-

137

-

3

- verlate uitvoering van gebiedsprogramma’s (reserveringsdossier 2019)

184

-

140

-

44

- kosten onderzoek en ontwikkeling naar exploitatie (cf BBV-regelgeving)

16

-

16

-

-

- waardevermindering maatschappelijk vaste activa; panden Genneperweg

-

-

-

-113

113

- invulling vergroeningsopgave PR Genneperparken (reserveringsdossier 2019)

100

-

100

-

-

- verduurzamen maatschappelijk vastgoed

874

-296

266

-

312

- boekwinst verkoop panden

10.179

-11.879

10.405

-11.492

-613

- explosievenonderzoek GB (mei-/septembercirculaire 2020)

62

-

62

-

-

- projecten maatschappelijk nut i.o.

10.471

-5.860

14.336

-12.608

2.883

mutaties bestemmingsreserves:

- reserve reserveringen

310

-290

310

-290

-

- reserve onderzoek en ontwikkeling

-

-16

-

-16

-

- reserve bovenwijkse voorzieningen

-

-

5.388

-

-5.388

- reserve projecten maatschappelijk nut i.o.

1.739

-4.611

1.739

-1.711

-2.900

- reserve CO2-reductie vastgoed

-

-

343

-

-343

- reserve circulaires gemeentefonds

-

-350

-

-350

-

Gerealiseerd resultaat

-101

Mutaties bestemmingsreserves:

- toevoegingen aan reserves

37.747

-37.747

37.747

-37.747

-

Totaal incidentele lasten / baten

146.209

-91.768

137.972

-100.104

16.573

Totaal incidentele toevoegingen / onttrekkingen aan reserves

104.098

-110.144

111.234

-102.972

-14.308

TOTAAL

250.307

-201.912

249.206

-203.076

2.265

Gerealiseerd resultaat

48.395

46.130

2.265

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2021 08:23:07 met de export van 06/02/2021 08:08:19