Paragrafen

3e. Bedrijfsvoering

In deze paragraaf wordt gerapporteerd over de opgave van bedrijfsvoering. Aanvullend wordt een dwarsdoorsnede op personeelskosten en norm personeelskosten gegeven. De paragraaf sluit af met de rapportage over de voortgang van de rekenkameronderzoeken.

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2021 08:23:07 met de export van 06/02/2021 08:08:19