Jaarrekening

Overzicht baten en lasten

4.3.1 Overzicht baten en lasten

Exploitatie

Begroting 2020 voor wijziging

Begroting 2020 na wijziging

Realisatie 2020

( x € 1.000)

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.1 Bestuur

14.161

-422

13.739

44.906

-573

44.333

44.143

-857

43.286

0.2 Burgerzaken

7.800

-3.086

4.714

7.923

-3.308

4.615

7.574

-3.254

4.321

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.334

-65

1.269

1.346

-152

1.194

1.538

-757

780

0.4 Overhead

81.706

-1.979

79.727

83.414

-2.136

81.278

81.313

-3.752

77.561

0.5 Treasury

891

-3.770

-2.879

1.663

-3.825

-2.162

52

-3.685

-3.633

0.61 OZB woningen

1.137

-35.227

-34.090

1.162

-35.227

-34.065

1.161

-35.471

-34.310

0.62 OZB niet-woningen

858

-40.249

-39.391

874

-40.449

-39.575

874

-40.246

-39.372

0.63 Parkeerbelasting

453

-14.468

-14.015

464

-12.002

-11.538

625

-11.534

-10.910

0.64 Belastingen overig

1.097

-2.567

-1.470

1.106

-2.254

-1.148

1.147

-2.769

-1.622

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

113

-482.193

-482.080

113

-534.084

-533.971

113

-545.139

-545.026

0.8 Overige baten en lasten

-4.261

377

-3.884

-3.387

-58

-3.445

-3.591

-418

-4.008

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

1.324

0

1.324

0.10 Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bestuur en ondersteuning

105.289

-583.649

-478.360

139.584

-634.068

-494.484

136.273

-647.883

-511.610

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

15.034

-549

14.485

14.995

-549

14.446

14.930

-409

14.521

1.2 Openbare orde en veiligheid

15.918

-1.222

14.696

17.627

-2.397

15.230

15.650

-1.679

13.971

Veiligheid

30.952

-1.771

29.181

32.622

-2.946

29.676

30.580

-2.089

28.492

2.1 Verkeer en vervoer

37.313

-4.379

32.934

37.941

-6.138

31.803

37.487

-8.088

29.398

2.2 Parkeren

4.884

-2.034

2.850

5.422

-3.980

1.442

4.116

-2.137

1.979

2.4 Economische havens en waterwegen

287

-135

152

282

-130

152

168

-80

88

2.5 Openbaar vervoer

1.852

-665

1.187

1.855

-665

1.190

1.306

-37

1.269

Verkeer, vervoer en waterstaat

44.336

-7.213

37.123

45.500

-10.913

34.587

43.077

-10.342

32.734

3.1 Economische ontwikkeling

2.096

0

2.096

2.194

0

2.194

2.064

-3

2.061

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

7.764

-7.025

739

6.107

-5.005

1.102

4.200

-4.343

-142

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.360

-1.921

439

2.779

-2.136

643

2.639

-1.787

851

3.4 Economische promotie

4.379

-3.611

768

4.305

-2.715

1.590

4.319

-2.940

1.379

Economie

16.599

-12.557

4.042

15.385

-9.856

5.529

13.222

-9.073

4.149

4.2 Onderwijshuisvesting

18.455

-3.207

15.248

24.084

-3.179

20.905

19.440

-5.779

13.660

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

13.567

-4.070

9.497

22.583

-12.609

9.974

22.339

-12.873

9.466

Onderwijs

32.022

-7.277

24.745

46.667

-15.788

30.879

41.778

-18.652

23.127

5.1 Sportbeleid en activering

2.932

-294

2.638

3.704

-377

3.327

3.785

-927

2.859

5.2 Sportaccommodaties

21.764

-10.059

11.705

23.364

-8.150

15.214

24.345

-9.271

15.073

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

32.525

-3.619

28.906

36.288

-3.446

32.842

34.723

-3.538

31.185

5.4 Musea

5.679

-1.109

4.570

5.852

-879

4.973

6.356

-2.759

3.598

5.5 Cultureel erfgoed

1.225

-144

1.081

1.694

-145

1.549

803

-151

653

5.6 Media

412

0

412

412

0

412

411

0

411

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

14.198

-870

13.328

15.402

-1.192

14.210

15.404

-1.167

14.237

Sport, cultuur en recreatie

78.735

-16.095

62.640

86.716

-14.189

72.527

85.827

-17.813

68.015

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

27.241

-1.581

25.660

27.669

-2.048

25.621

24.698

-2.183

22.515

6.2 Wijkteams

33.090

0

33.090

30.908

0

30.908

30.877

0

30.877

6.3 Inkomensregelingen

130.936

-110.535

20.401

162.562

-139.656

22.906

162.276

-142.317

19.959

6.4 Begeleide participatie

33.569

0

33.569

39.995

-2.900

37.095

37.079

0

37.079

6.5 Arbeidsparticipatie

13.166

-750

12.416

18.935

-3.710

15.225

13.773

-1.147

12.626

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.443

0

6.443

6.421

0

6.421

7.929

-6

7.923

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

52.448

-2.074

50.374

53.753

-2.074

51.679

44.378

-2.465

41.914

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

47.725

-474

47.251

48.542

-1.023

47.519

52.654

-1.166

51.488

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

58.255

-2.426

55.829

60.758

-2.406

58.352

57.613

-2.775

54.838

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

9.085

-205

8.880

9.206

-265

8.941

8.802

-237

8.565

Sociaal domein

411.958

-118.045

293.913

458.749

-154.082

304.667

440.080

-152.297

287.783

7.1 Volksgezondheid

10.369

0

10.369

10.440

0

10.440

10.360

0

10.360

7.2 Riolering

18.340

-19.134

-794

18.704

-19.134

-430

17.801

-18.783

-982

7.3 Afval

24.141

-25.580

-1.439

24.797

-25.573

-776

25.038

-25.986

-947

7.4 Milieubeheer

10.956

-5.411

5.545

14.602

-8.256

6.346

12.248

-7.268

4.980

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

767

-648

119

703

-648

55

775

-538

237

Volksgezondheid en milieu

64.573

-50.773

13.800

69.246

-53.611

15.635

66.223

-52.574

13.649

8.1 Ruimtelijke ordening

13.258

-4.532

8.726

20.446

-8.914

11.532

25.112

-17.365

7.746

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

65.086

-62.741

2.345

41.992

-39.915

2.077

19.616

-23.958

-4.341

8.3 Wonen en bouwen

33.773

-36.442

-2.669

47.110

-47.692

-582

44.284

-43.087

1.197

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

112.117

-103.715

8.402

109.548

-96.521

13.027

89.012

-84.410

4.602

Totaal saldo van baten en lasten

896.581

-901.095

-4.514

1.004.017

-991.974

12.043

946.073

-995.133

-49.059

0.10 Toevoegingen en onttrekkkingen aan reserves

39.807

-35.293

4.514

109.285

-128.654

-19.369

127.899

-122.206

5.693

Resultaat

936.388

-936.388

0

1.113.302

-1.120.628

-7.326

1.073.972

-1.117.339

-43.367

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Verdeling taakvelden naar programma's
De gemeente Eindhoven heeft ervoor gekozen om de programma-indeling te laten aansluiten op de BBV-indeling en rubricering van de taakvelden. De toelichting op de baten en lasten van de taakvelden is daarom één op één terug te vinden binnen de programmaverantwoording (hoofdstuk 2).

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2021 08:23:07 met de export van 06/02/2021 08:08:19