Programma's

0 Bestuur en ondersteuning

Dit programma omvat veel uiteenlopende taakvelden. We hebben deze onderverdeeld in drie thema's: (1) bestuur en burgerzaken, (2) organisatie en financiën en (3) lokale lasten en belastingen.
Een groot deel van de taakvelden is puur financieel en/of technisch van aard en hebben om die reden geen doelenboom.

We zijn verplicht binnen de programmaverantwoording het inzicht te geven in de algemene dekkingsmiddelen. Onderstaand wordt volstaan met een totaaloverzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Voor een nadere toelichting per post verwijzen we u naar hoofdstuk 4.

Begroting 2020
voor wijziging

Begroting 2020
na wijziging

Realisatie 2020

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is

-

77.543

77.543

-

77.430

77.430

-

77.816

77.816

Algemene uitkeringen

-

482.193

482.193

-

534.084

534.084

-

545.139

545.139

Dividend

-

528

528

-

250

250

-

253

253

Saldo financieringsfunctie

-

-36

-36

-

-800

-800

-

668

668

Overige algemene dekkingsmiddelen

2.503

2.503

2.838

2.838

2.838

2.838

Onvoorzien

227

227

227

227

97

97

Totaal algemene dekkingsmiddelen

227

562.731

562.958

227

613.802

614.029

97

626.714

626.811

Bedrag van de heffing voor de vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

1.324

-

-1.324

Totaal saldo van baten en lasten

896.581

901.095

4.514

1.004.017

991.974

-12.043

946.073

995.133

49.060

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

39.807

35.293

-4.514

109.285

128.654

19.369

127.899

122.206

-5.693

Het gerealiseerde resultaat

936.388

936.388

-

1.113.302

1.120.628

7.326

1.073.972

1.117.339

43.367

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2021 08:23:07 met de export van 06/02/2021 08:08:19