Bijlagen

3. EMU saldo

Bedragen x € 1.000.000

Omschrijving

2020

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

+

49,1

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

+

23,0

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

--

8,9

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

          --

92,7

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

+

36,5

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:  

+

12,0

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voorzover niet op de exploitatie verantwoord

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

--

0,0

8

Baten bouwgrondexploitatie:

+

0,0

Baten voorzover transacties niet op de exploitatie verantwoord

9

Lasten op de balanspost voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

              --

14,2

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovengenoemde posten

--

0,0

Berekend EMU-saldo

4,8

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2021 08:23:07 met de export van 06/02/2021 08:08:19