Bijlagen

6. Financieel overzicht

LASTEN

personeels
lasten

kapitaal
lasten

goederen en diensten

subsidies en overdrachten

overhead en apparaats-kosten

Overig

toevoegingen voorzieningen

Toevoeging reserves

Resultaat baten en lasten

Totaal
lasten

0 Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

7.034

77

2.387

34.014

632

0

376

44.519

0.2 Burgerzaken

4.840

28

1.036

975

695

1

485

8.059

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.065

82

391

1.538

0.4 Overhead

68.151

5.205

21.178

0

-14.184

110

853

45.906

127.219

0.5 Treasury

2.849

196

116

-3.108

52

0.61 OZB woningen

976

78

107

1.161

0.62 OZB niet-woningen

682

54

138

874

0.63 Parkeerbelasting

429

195

625

0.64 Belastingen overig

563

3

273

107

201

1.147

0.7 Algemene en ov. uitkering gem.fonds

113

16.981

17.094

0.8 Overige baten en lasten

11

815

457

-4.874

830

-2.761

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

1.324

1.324

0.11 Resultaat rek. van baten en lasten

0

43.367

43.367

0 Bestuur en ondersteuning

83.740

8.253

27.927

34.989

-11.819

-7.871

1.054

64.577

43.367

244.217

1 Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

116

126

66

14.622

54

14.984

1.2 Openbare orde en veiligheid

11.885

108

2.878

666

65

49

682

16.332

1 Veiligheid

12.001

233

2.944

15.288

65

49

736

31.316

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

5.819

1.855

28.482

114

245

972

7.978

45.465

2.2 Parkeren

255

1.091

2.589

31

150

0

505

4.620

2.4 Economische havens en waterwegen

138

30

0

168

2.5 Openbaar vervoer

72

32

893

309

0

1.306

2 Verkeer, vervoer en waterstaat

6.146

3.116

31.994

114

585

1.122

0

8.483

51.559

3 Economie

3.1 Economische ontwikkeling

1.107

751

200

6

211

2.275

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

113

-359

918

380

3.149

1.223

5.423

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.176

26

595

787

17

38

2.639

3.4 Economische promotie

663

1.154

2.121

381

525

4.844

3 Economie

3.059

-333

3.417

3.108

784

3.187

1.959

15.181

4 Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

653

7.274

11.188

44

281

0

8.275

27.715

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.235

3.527

16.371

206

1.196

23.535

4 Onderwijs

2.888

7.274

14.715

16.371

250

281

0

9.471

51.249

5 Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

2.140

993

494

49

109

490

4.275

5.2 Sportaccommodaties

8.932

5.080

9.638

433

176

1

84

78

24.423

5.3 Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

1.193

4.652

3.365

25.437

76

866

35.589

5.4 Musea

3.306

195

2.851

4

0

1.376

7.732

5.5 Cultureel erfgoed

141

38

429

196

818

1.622

5.6 Media

409

2

411

5.7 Openb. groen en (openlucht)recreatie

2.579

526

11.678

138

231

251

1.727

17.130

5 Sport, cultuur en recreatie

18.290

10.492

28.956

27.106

538

361

84

5.355

91.182

6 Sociaal domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.586

414

4.132

15.869

697

4.326

29.024

6.2 Wijkteams

1.376

39

29.462

30.877

6.3 Inkomensregelingen

10.245

1

1.345

148.038

1.029

1.619

1.550

163.826

6.4 Begeleide participatie

1.507

51

35.433

89

37.079

6.5 Arbeidsparticipatie

2.719

5.694

5.158

98

103

2.217

15.990

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.828

20

5.988

90

3

7.929

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.792

0

182

40.276

90

39

44.378

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1.808

1.074

49.781

-10

549

53.203

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

1.789

82

3.989

51.730

24

2.498

60.111

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1.789

91

6.960

-38

533

9.335

6 Sociaal domein

30.438

497

16.616

388.696

2.069

103

1.661

11.673

451.753

7 Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

1.238

4.533

4.505

84

91

10.451

7.2 Riolering

1.350

2.127

3.847

144

1.745

8.588

17

17.818

7.3 Afval

423

109

18.338

545

5.124

500

25.038

7.4 Milieubeheer

2.290

611

8.903

-39

50

434

0

9.768

22.016

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

12

685

78

63

838

7 Volksgezondheid en milieu

5.301

2.859

36.305

4.610

757

7.303

9.088

9.939

76.162

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

8.1 Ruimtelijke ordening

6.045

87

3.239

12.065

2

3.425

248

9.512

34.623

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

1.108

4.508

26.334

72

-13.044

639

5.582

25.198

8.3 Wonen en bouwen

22.323

11.123

3.488

0

6.697

653

614

44.898

8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening

29.476

15.718

33.060

12.065

6.771

-8.965

887

15.707

104.719

Eindtotaal

191.339

48.109

195.934

502.347

0

-4.431

12.775

127.899

43.367

1.117.339

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2021 08:23:07 met de export van 06/02/2021 08:08:19