Paragrafen

3j. Investeringen

Inleiding en ontwikkelingen

De paragraaf investeringen geeft een totaalbeeld van de investeringen maatschappelijk en economisch nut. Voor de analyse van investeringen in grondexploitaties wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Basis voor de analyse van de afwijkingen is de gewijzigde begroting 2020. Bij de analyse van de taakvelden zijn de afwijkingen gedetailleerd in beeld gebracht.

Analyse afwijking investeringen

Begroting 2020

Realisatie 2020

Afwijking 2020

Investeringsopgave economisch nut

69,0

41,1

27,9

Bijdragen derden economisch nut

-18,2

-14,9

-3,3

Saldo investeringsopgave – bijdragen derden

50,8

26,2

24,6

Investeringsopgave maatschappelijk nut

35,9

40,0

-4,1

Bijdragen derden maatschappelijk nut

-16,0

-21,2

5,2

Saldo investeringsopgave – bijdragen derden

19,8

18,8

1,1

Totaal saldo investeringsopgave – bijdragen derden

70,7

45,0

25,7

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Een investering kan een langere doorlooptijd hebben (langer dan één jaar), waarbij de realisatie in een jaarschijf kan afwijken van de geplande investering in de jaarschijf. De investeringsopgave wordt wel gerealiseerd, maar in een andere verhouding van de investeringen per jaarschijf. De hieronder genoemde afwijkingen moeten worden gelezen als een verschil tussen planning en realisatie (bijvoorbeeld door vertraging in de uitvoering). Onderstaande tabellen lichten de grote planningsafwijkingen toe.

Bedragen x € 1 miljoen

-/- = realisatie hoger dan planning

Investeringen economisch nut

Afwijking planning

Overhead (verbouwing Stadhuisplein 1 en ICT voorzieningen)

De afwijking in de jaarschijf 2020 voor (met name) verbouwing/verduurzaming van Stadhuisplein 1 wordt veroorzaakt door een verschuiving ten opzichte van de initiële planning (fasering), en resulteren niet in voor- of nadelen op de totale investering. In totaal is in 2020 € 324.000 minder geïnvesteerd en schuift door naar 2021.

0,3

In 2020 is voor €784.000 ICT investeringen (soft- en hardware) doorgeschoven naar 2021. Het betreft een verschuiving in tijd, die geen effect heeft op het krediet.

0,8

Sport

De afwijking van per saldo (afgerond) €4,3 is naar de volgende onderdelen te specificeren: sportzalen (€0,4 miljoen), sportparken (€0,6 miljoen), zwembaden (€3,1 miljoen) verdeeld naar Ottenbad (€1,2 miljoen) en zwemcentrum de Tongelreep (€1,9 miljoen), IJssportcentrum (€0,1 miljoen) en overig/afronding (€0,1 miljoen).

4,3

Grondexploitaties (niet bedrijventerreinen)

Er is in 2020 voor een iets lager bedrag dan geraamd aan grondposities verworven. Dit leidt tot een afwijking van € 4 miljoen.

4,0

Daarnaast is er een afwijking ontstaan van € 10,5 miljoen doordat er door vaststelling van grondexploitaties enkele grondposities zijn geherrubriceerd van (im)materieel vast actief naar Onderhanden werken op de balans.

10,5

Overige afwijkingen economisch nut

4,7

Totaal afwijkingen economisch nut

24,6

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Bedragen x € 1 miljoen

-/- = realisatie hoger dan planning

Investeringen maatschappelijk nut

Afwijking planning

Verkeer en vervoer

Onder bovenstaande investeringsopgave vallen zeer veel verschillende investeringen op het gebied van verkeer en vervoer en Openbare ruimte. Doordat het moment van feitelijke realisatie kan afwijken van de (initiële) planning kunnen er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan. De afwijking in de jaarschijf 2020 wordt dan ook veroorzaakt door een verschuiving ten opzichte van de initiële planning (fasering), en resulteren niet in voor- of nadelen op de totale projecten/ investeringen. De grootste afwijkingen zijn te zien op de investeringen Wegen (€ 2,6miljoen N) en Verkeersregelinstallaties (€ 0,3 miljoen V).

-1,7

Parkeren

Onder bovenstaande investeringsopgave vallen investeringen op het gebied van parkeren. Doordat het moment van feitelijke realisatie kan afwijken van de (initiële) planning kunnen er in de jaarschijven verschillen tussen begroting en realisatie ontstaan. De afwijking in de jaarschijf 2020 wordt dan ook veroorzaakt door een verschuiving ten opzichte van de initiële planning (fasering), en resulteren niet in voor- of nadelen op de totale projecten. De afwijkingen worden met name veroorzaakt door de kredieten voor de P&R Genneper Parken (€ 1.125.000 V) en Ambulancedienst (€ 361.000 V)

1,5

Overige afwijkingen maatschappelijk nut

1,3

Totaal afwijkingen maatschappelijk nut

1,1

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Gevolgen voor kapitaallasten

De investeringen in economisch nut en de geactiveerde investeringen maatschappelijk nut hebben jaarlijkse kapitaallasten. Door wijzigingen in de investeringen ontstaat een resultaat op kapitaallasten. De kapitaallasten over alle activa (immateriële vaste activa, materiële vaste activa, financiële vaste activa en voorraden gereed product en handelsgoederen) laten het volgende beeld zien:

Bedragen x € 1.000

Realisatie 2019

Primitieve begroting 2020

Gewijzigde begroting 2020
(1)

Realisatie 2020
(2)

Afwijking
(3=1-2)

Afschrijvingen

21.822

24.516

22.897

22.173

724

Rente

6.375

6.888

6.428

6.438

-10

Totaal kapitaallasten

28.197

31.404

29.325

28.611

714

Extra afschrijving

113

860

-860

Totaal kapitaallasten

28.310

31.404

29.325

29.471

-146

* Opgetelde bedragen kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.

Gemeentebreed wijkt de realisatie van de kapitaallasten met € 0,1 miljoen af van de begroting. Gedurende het boekjaar is geconstateerd dat de geraamde investeringen niet conform planning konden worden uitgevoerd (temporisering) en is de planning van de investeringen bijgesteld. Dit is te zien in het verschil tussen de primaire begroting en gewijzigde begroting 2020. Omdat er minder is gerealiseerd dan gepland zijn de kapitaallasten ook lager. In totaal is € 0,7 miljoen aan lagere kapitaallasten (rente en afschrijving) gerealiseerd dan begroot.
Grote afwijkingen op afschrijvingen komt door vertragingen bij onder andere verduurzamen Stadhuis, investeringen in de openbare ruimte, investeringen in maatschappelijk vastgoed en sport.
Hierbij wordt opgemerkt dat afschrijvingen worden berekend over activa (objecten) in het jaar nadat het object in gebruik is genomen. Ingebruikname in 2020 leidt tot een eerste afschrijving in 2021. Er wordt wel rente berekend over de investeringen gedurende de uitvoering.
Uitzondering zijn de vervangingsinvesteringen in openbare ruimte. Bij deze investeringenstart de eerste afschrijving het jaar nadat er lasten zijn geboekt. Reden is dat investeringen in openbare ruimte in gedeeltes worden opgeleverd c.q. in gebruik genomen. Zo wordt een weg nooit in zijn geheel afgesloten, maar slechts gedeeltelijk.

De extra afschrijving betreft het versneld afschrijven van versleten sportvelden van € 0,2 miljoen die niet zijn begroot, correctie op boekwaarde van activa Muziekgebouw van € 0,5 miljoen en extra afschrijving op wegen vanwege een te corrigeren investering van een fietspad van € 0,2 miljoen.

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2021 08:23:07 met de export van 06/02/2021 08:08:19