Paragrafen

3h. Gebiedsgericht werken

Het afgelopen jaar heeft voor een groot deel in het teken van corona gestaan. Op een aantal trajecten heeft dat zeker haar effect gehad; zo zagen we een aantal zaken zich ontwikkelen die vooraf niet verwacht waren. Denk aan de beperkingen t.a.v. gebruik van buurthuizen, spanningen in wijken doordat jongeren zich langere tijd vervelen en de beperkingen omtrent fysieke ontmoetingen. Dit heeft een sterke druk gelegd op de sociale veerkracht van de stad, van haar inwoners, maar ook voor professionals. Door corona lijkt het erop dat het contrast in een aantal gebieden scherper begint te worden.

De stad heeft op een aantal punten juist ook weer niet stilgestaan. Zo werd het afgelopen jaar de visie op maatschappelijke opvang geëffectueerd  in aanloop naar  ingang op 1 januari 2021. Dat leverde in een aantal buurten ook extra spanningen op door de op handen zijnde wijzigingen met betrekking tot het gebruik van bestaande locaties ten aanzien van opvang.

Integraal gebiedsgericht werken

Over de eerdere pilots rondom gebiedsgericht werken heeft het college halverwege het jaar besloten een vervolg te geven in Woensel Zuid en Gestel. Verschillende ontwikkelingen zijn op gang gebracht, maar moeten in 2021 nog verder gebundeld en uitgewerkt gaan worden.

Manifest en 16 stedelijke vernieuwingsgebieden

Net voor de zomer heeft burgemeester Jorritsma het Manifest Kwetsbare gebieden ondertekend. Door de impact van corona luidden de burgemeesters van 15 steden, waaronder Eindhoven, de noodklok richting het kabinet. Het manifest Kwetsbare gebieden heeft geleid tot de aankondiging van een Volkshuisvestingsfonds waarvoor we voor Woensel Zuid gaan werken voor een propositie. De maanden daarna is dit aspect uitgegroeid tot een belangrijk onderwerp waar wekelijks over gesproken is vanuit o.a. het doorbraak-overleg (waar Aline Zwierstra namens Eindhoven in zit). 

Woondeal - Programma Leefbaarheid en Veiligheid

Vanuit de Woondeal en het programma Leefbaarheid en Veiligheid moest er voor het eind van het jaar een impactanalyse voor Woensel Zuid gemaakt worden. Deze impactanalyse is een eerste globale verkenning en  brengt op hoofdlijnen de kosten van een aantal ingrepen in beeld, inclusief de beoogde meerwaarde. Vanuit BZK is het bureau Atlas voor Gemeenten aan ons verbonden. De impactanalyse is inmiddels opgeleverd voor ons gebied.  

Gebiedsgericht instrumentarium

Het afgelopen jaar zijn er diverse dossiers door het college vastgesteld t.a.v. het instrumentarium rondom gebiedsgericht werken. Denk hierbij aan de aanpassing van de subsidieverordening gebiedsgericht werken, aanwijzing actiegebieden 2021/2022 (conform aanbeveling van de eerdere Evaluatie Actiegebieden 2015 - 2018
), opstellen buurtcontracten en de gebiedsprogramma’s 1.0. Deze gebiedsprogramma's zijn opgesteld voor Woensel Noord, Woensel Zuid, Strijp, Meerhoven, Gestel, Stratum en Tongelre. Komende jaar krijgen deze gebiedsprogramma’s nog een verdere verfijning op wijk- en buurtniveau en gaat expliciet voor Woensel Noord en Woensel Zuid de dialoog gevoerd worden met partijen/partners in de stad. Dit gaat bijdragen aan het neer kunnen leggen van een stevige propositie door de connectie met deze partijen. De samenloop met de ontwikkelingen vanuit het Rijk valt hiermee perfect in elkaar!  

De subsidieverordening gebiedsgericht werken is per 1 januari 2021 gewijzigd wat als resultaat gaat hebben dat deze middelen ook meer adaptief voor de wijken en buurten ingezet kunnen gaan worden.

Meetinstrument Leefbaarheid

Gekoppeld hieraan is het beter monitoren, delen, duiden en koppelen van informatie (hard en zacht) uit de verschillende sectoren en de wijken. Er is een eerste prototype van het meetinstrument op Leefbaarheid, opgesteld in samenwerking met de verschillende corporaties. Begin 2021 verwachten we dit instrument meer en meer operationeel te krijgen, samen met diverse partners uit de stad.

Over bovenstaande ontwikkelingen is de raad tijdens een a-avond geïnformeerd op 1 december. Gezien de positieve reacties zijn we voornemens om ook de raad hier in 2021 met regelmaat over bij te praten, mede met het oog op het belang van deze ontwikkelingen.

Deze pagina is gebouwd op 06/02/2021 08:23:07 met de export van 06/02/2021 08:08:19